برای دوری از حاشیه های تایپ کتاب، ما بسته های پیش نهادی خاصی برای نویسنده ها و ناشران داریم.

 

  • اگر به دنبال کاهش هزینه، تایپ تخصصی (استفاده از تایپیست متخصص در زمینه کتاب)، صرفه جویی در زمان، افزایش حجم کارتان هستید می توانید از خدمات ویژه تایپ کتاب انتشارات ایده ماندگار استفاده نمایید.
  • اگر مولف یا مترجمی هستید که می خواهید کتاب خود را تایپ نمایید
  • اگر انتشارات یا سازمانی هستنید که به دنبال ساده سازی کارتان می باشید تا به صورت تخصصی به هدف خودتان بپردازید و ...

می توانید از خدمات ویژه تایپ کتاب انتشارات ایده ماندگار استفاده نمایید.